MainPage  
 
 
  

Najwitsze Serce Jezusa

„Oto Serce, które tak bardzo umiowao...”

Serce jest symbolem mioci, wiedz o tym nie tylko zakochani. Serce - to najpikniejsze sowo wiata, w jego rytmie ukryta jest najgbsza prawda o czowieku.wiat wiele mówi o mioci, ale czsto s to tylko sowa. Jak atwo jest powiedzie „kocham”, ale umiowa do koca, do ofiary z ycia, za wszelk cen i pomimo wszystko – jest zdecydowanie najtrudniej.

„Jezus umiowawszy swoich, do koca ich umiowa...”

(J 13,1). W ludzkie strapienia i rozterki zostaje wprowadzona przez Boga logika straty i zysku. Mio Boga najpeniej zajaniaa w godzinie krzya, kiedy z otwartego Serca Jezusa trysna krew i woda jako ródo miosierdzia. Sprawdziy si sowa Pana, e „z obfitoci serca usta mówi” (Mt 12,31), a z jego gbi czowiek wydobywa dobro albo zo.

Przedmiotem tego kultu jest mio Boga objawiona w Sercu Jezusa. Uroczysto Najwitszego Serca Pana Jezusa obchodzona jest w pitek po drugiej niedzieli po Zesaniu Ducha witego. Jej ide jest przypominanie o wielkiej mioci Zbawiciela do ludzi oraz wezwanie skierowane do kadego z nas, aby na t mio odpowiedzie. Oddajc cze Sercu Jezusowemu, uwiadamiamy sobie bardziej ni kiedykolwiek, e "mio nie jest miowana". Pragniemy wic, aby nasze serca rozpali ogie Boej mioci. Widzimy jak wielu pozostaje guchymi na wezwanie Pana i przepraszamy za nich. Wielu yje w grzechu, wic za nich chcemy wynagradza. Chcemy si te wpatrywa w Serce Zbawiciela, poniewa jak pisze Jan Pawe I w swym „Licie o Sercu Boym z okazji Trzystuletniej Rocznicy mierci w. Magorzaty Marii”- „od Najwitszego Serca Jezusa serce czowieka otrzymuje zdolno kochania”. Naboestwo do Serca Boego prowadzi do najbogatszego róda, z którego tryska czysta woda ycia i zdrój miosierdzia. W Boskim Sercu Jezusa ukryta jest caa penia Bóstwa i kady rodzaj aski, mona w Nim dotkn Prawdy, jak niewierny Tomasz – uwierzy, e Pan zmartwychwsta i yje. Odmawiajc litani, mog wpatrywa si w Serce Jezusa i za kadym razem rozwaa Boski Majestat, gbi i pikno wszelkich cnót, a szczególnie mio – która uczy pokory, przebaczenia i cierpliwego znoszenia krzywd, a take posuszestwa, czyli szukania i penienia woli Ojca. W Sercu Boym mamy ukryte nieprzebrane skarby mioci.

Zgromadzenie Sióstr w. Jadwigi zostao powicone Najwitszemu Sercu Jezusowemu jeszcze przez o. Zaozyciela - ks. Roberta Spiske.

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl