MainPage  
 
 
  

w. Jzef

         

           Niewiele wiadomo o witym Józefie.

           By maonkiem i Oblubiecem Najwitszej Maryi Panny, opiekunem Pana Jezusa. Gównymi ródami wiedzy s Ewangelie wg w. Mateusza i w. ukasza -  podaj rodowód Jezusa, ukazujc pochodzenie w. Józefa od króla Dawida z pokolenia Judy. Utrzymywa si z pracy stolarskiej  (Mt 13,35).

         Apokryfy i pisma Ojców Kocioa wysawiaj Jego cnoty i powoanie – ywiciela i wychowawcy Jezusa. W Polsce kult w. Józefa istnieje od przeomu XI/XII wieku. Jest patronem Kocioa Powszechnego, licznych zakonów oraz wielu pastw, take patronem maonków i rodzin chrzecijaskich, ojców, sierot, patronem dobrej mierci. 

       Siostry w. Jadwigi, powicajc si pracy nad ksztatowaniem charakterów i sumie swych modych podopiecznych, widz w w. Józefie wzór najlepszego wychowawcy.

Modlitwy za wstawiennoctwem w. Józefa:

        wity Józefie, najczystszy, troskliwy Obroco Chrystusa i Opiekunie dziewic, czuwaj nad dziemi i modzie, aby czystym i wolnym sercem sza za gosem powoania.

        Wzorze pracujcych, spraw, by wszelka praca speniania bya rzetelnie i w warunkach godnych czowieka. Pociecho nieszczliwych, nadziejo chorych, wska cierpicym ogromn warto zbawcz ich ofiary. Patronie umierajcych, naucz sztuki umierania sobie na codzie, aby zawsze by gotowym na radosny powrót do Domu Ojca. Amen. (Jan Pawe II) z

        Zwracamy si do Ciebie, wity Józefie, jako do naszego Ordownika u Boga. Wzywamy Ci, czcimy Ci, kochamuy Ci i w Tobie pokadamy nasz nadziej. Bagamy Ci, aby nas, jako swoje dzieci, strzeg za ycia i w godzin mierci. Powierzamy Ci trosk o nasze dusze. Przedstaw je Jezusowi i zjednocz je z Nim i z Maryj wizami mioci.

       Prowad nas do ubogiej groty betlejemskiej i óbka Zbawiciela. Uka nam prawdziwe skarby ycia pokornego i ubogiego. Upro nam ducha gbokiego ycia wewntrznego i wszelkie aski pynce z tajemnicy Boskiego dziecictwa. Dopomó nam naladowa Twoj czysto, pokor i posuszestwo Ojcu niebieskiemu. Wyjednaj nam ducha modlitwy, gorliwoci i wiernoci asce powoania. Pomagaj nam w nabywaniu wszystkich cnót waciwych naszemu stanowi. Strze nas przed maodusznoci, rutyn, lenistwem, wygodnictwem i laicyzacj. MIej w swej opiece wszystkie zgromadzenia zakonne. Bro je od jawnych i ukrytych wrogów, a szczególnie przed zakusami zego ducha. Spogldaj swoim askawym okiem na nasze domy, napeniaj je wspaniaomylnymi osobami, pragncymi chwali Boga i suy blinim. Amen.

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl