MainPage  
 
 
  

Zaoyciel

ZAOYCIEL ZGROMADZENIA SIÓSTR W. JADWIGI
SUGA BOY KS. ROBERT SPISKE

Robert Spiske urodzi si 29 stycznia 1821 roku w Lenicy koo Wrocawia, jako trzecie z czworga dzieci Antoniego i Tekli Spiske. W szóstym roku ycia rozpocz nauk w szkole w Lenicy. Brak rodków materialnych uniemoliwi rodzicom dalsz nauk Roberta. W tym czasie rodzin Roberta odwiedzi ks. kanonik D. Krügier, który zauway zapa i zdolnoci do nauki modego Roberta. Zabra go ze sob do chóru chopicego przy katedrze wrocawskiej gdzie chopiec czy piew z nauk w szkole podstawowej. W midzyczasie umar ks. Krügier. Po ukoczeniu szkoy rodzice nie byli dalej w stanie ksztaci syna, który od dziecistwa pragn zosta kapanem. Robert jako czternastoletni chopiec, zwróci si o pomoc do ksiy w Ostrowie Tumskim. Znalaz tutaj nowego opiekuna i wychowawc w osobie ks. dziekana J.Schoepego, który kierowa dalszym wyksztaceniem zdolnego chopca. Robert zamieszka u ks. Schoepego i rozpocz nauk w Gimnazjum w. Macieja.

W 1843 roku Robert Spiske zda egzamin dojrzaoci i zosta przyjty przez ks. A. Stenzela do Konwiktu Gimnazjum w. Macieja w charakterze wychowawcy modziey. Zapewnio mu to mieszkanie i utrzymanie w czasie studiów na Uniwersytecie Wrocawskim. Studiowanie nauk filozoficzno-teologicznych jeszcze bardziej utwierdzio modego Roberta w deniu do kapastwa. W tym czasie cay lsk i Wrocaw przeywa wielkie trudnoci spoeczno- ekonomicznie: gód, nieurodzaje, epidemie i bezrobocie. Te zagroenia nie pozostay bez wpywu na modego kleryka. Sta si bardziej wraliwy na ndz ludzk. Od najmodszych lat zwizany by z patronk lska w. Jadwig, podziwia jej pene powicenia ycie.

Jednym z pierwszych stowarzysze, które powstay we Wrocawiu w tamtym czasie byo utworzone przy Kociele Najwitszej Maryi Panny na Piasku, Stowarzyszenie w. Jadwigi. Jego kierownictwo obj ks. Spiske. Do stowarzyszenia naleao okoo 3000 osób. Wród nich byy licznie reprezentowane osoby wyksztacone: nauczycielki, ony urzdników, policjantów. Oficjalna nazwa Stowarzyszenia w. Jadwigi brzmiaa: Zwizek Kobiet i Dziewczt im. w. Jadwigi. Stowarzyszenie w pierwszych latach swojego istnienia spotkao si z niezrozumieniem i krytyk spoeczestwa, nazywajcego je nawet ze wzgldu na wykonywan posug, "stowarzyszeniem gaganiarzy". Dopiero w 1855 roku aprobata biskupa H. Förstera zmienia opini i nastawienie spoeczne.

Stowarzyszenie Sióstr w. Jadwigi miao trzy cele:

  1. udzielanie schronienia i wychowanie bezdomnych i opuszczonych dzieci,
  2. opieka nad modzie ubog i zaniedban, aby uchroni j przed zem,
  3. opieka nad wszelkiego rodzaju chorymi, starcami i opuszczonymi w domach stowarzyszenia i poza tymi domami.

Wadze pastwowe, dekretem z 15 sierpnia 1857 roku podpisanym przez króla Wilhelma IV, naday stowarzyszeniu osobowo prawn. Wtedy ks. Spiske wyrazi prob o zlokalizowanie dziea. Wadze cywilne ustosunkoway si pozytywnie do tej proby, przydzielajc stowarzyszeniu duy trzy pitrowy dom wraz z ogrodem i parcel w bardzo korzystnym miejscu (obecnie ul. Spa Szarzyskiego 27/29). Tu w grudniu 1857 roku otwarto we Wrocawiu Dom Ratunkowy w. Jadwigi, dzieo mioci chrzecijaskiej dla najuboszych i opuszczonych. Ks. Spiske sam opracowa dla tej dobroczynnej instytucji statut.

W pierwszym roku dziaalnoci dom przyj pod swój dach 27 chopców i 48 dziewczt. 14 czerwca 1859 roku cztery czonkinie Stowarzyszenia zoyy luby zakonne. Tak powstao Zgromadzenie Sióstr w. Jadwigi. Zatwierdzi je papie Pius IX. Na dokumencie zatwierdzajcym napisa wasnorcznie: "Benedicat Deus granum sinapis ita, ut crescat in arborem magnam" (niech Bóg bogosawi to ziarno gorczyczne, aby wyroso w wielkie drzewo). Nowo powstae zgromadzenie stao si wyran odpowiedzi na zapotrzebowanie ówczesnych czasów. Duchem mioci i dobroci siostry otaczay najbardziej potrzebujcych: dzieci i modzie. Wiadomo o powstaniu zgromadzenia szybko rozniosa si po Wrocawiu i okolicy. Wielu proboszczów prosio ksidza Spiskego o siostry do pracy charytatywnej. Zaczy powstawa pierwsze placówki na Dolnym lsku. W 1886 roku siostry przyjechay na Górny lsk, by rozpocz prac w sierocicu w Katowicach - Bogucicach.

Zgromadzenie Sióstr w. Jadwigi, to dziaalno ks. Roberta, która nie miaa granic w niezmordowanej posudze czowiekowi. Mona z ca pewnoci nazwa go apostoem mioci, tak potrzebnym w ówczesnych czasach przez goszenie i wiadczenie mioci wspomagajcej. Ks. Spiske zdawa sobie spraw, e najpikniejsze sowa, kazania, przemowy nie zastpi czynów miosierdzia. "Wy dajcie im je" (k 9, 13) - rozkaz ten, który Jezus da apostoom, traktowa jako polecenie dla siebie, dlatego sam odwiedza najbiedniejsze rodziny, niosc im pomoc materialn. Szczególn trosk otacza zaniedbane dzieci i modzie. Nieraz sam przygarnia do swego mieszkania bezdomne dzieci, dopóki nie znalaz odpowiednich rodzin, które przyjyby je do siebie.

W parafii Mariackiej we Wrocawiu zaoy ks. Spiske take Bractwo Szkaplerzne, którego gównym celem bya troska o pogbienie ycia wewntrznego ludzi biednych, niezaradnych yciowo. Ponad czterdziestoletni dziaalno ks. Roberta Spiskego mona okreli jako heroiczn sub ludziom niezalenie od ich narodowoci i wyznania, na wzór Maryi i w. Jadwigi - pokornej opiekunki ubogich i cierpicych. Mio bliniego i miosierdzie wyraane w konkretnych, prostych czynach, uznawa on za dalece waniejsz od wspaniaych, sownych deklaracji o mioci do caego wiata i ludzkoci. W wielu swoich kazaniach apelowa o ksztatowanie postawy miosierdzia i upowszechnianie jej w yciu codziennym.

Ks. Robert Spiske zmar 5 marca 1888 roku. Dzieo ks. Roberta Spiske, pomimo wielu rónych wydarze historycznych, przetrwao do dzi. Zgromadzenie Sióstr w. Jadwigi nadal opiekuje si dziemi zaniedbanymi i osieroconymi, pielgnuje chorych i opiekuje si ludmi starymi.

Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Sugi Boego ks. Roberta Spiske.

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl