MainPage  
 
 
  

w. Augustyn

                        Biskup i doktor Kocioa (354 - 430).

            Pochodzi z Tagasty (Algieria), gdzie urodzi si 13 listopada 354 roku. W modoci prowadzi grzeszne ycie. Zwiza si te ze zwolennikami herezji manichejczyków. Od 374 roku by nauczycielem retoryki. Aby udoskonali swoje umiejtnoci, wyjecha do Rzymu i Mediolanu. Tu uczszcza na kazaniu w. Ambroego, aby uczy si od niego zasad przemawiania. Nad jego zym yciem bardzo bolaa matka, w. Monika. Towarzyszya ona synowi modlc si o jego nawrócenie. Bóg wysucha jej prób, gdy kazania w. Ambroego traktowane pocztkowo tylko jako forma wicze, poruszyy serce Augustyna. W 387 roku poprosi o chrzest, który przyj razem z wasnym synem. Po powrocie do Afryki sprzeda swój majtek i za uzyskane pienidze zaoy klasztor. W tym czasie zosta wywicony na kapana.

           Zdobyte wyksztacenie i cakowita przemiana ycia sprawiy, e w roku 396 zosta powoany na stolic biskupi w Hipponie. Objwszy urzd pasterski, pracowa gorliwie jako nauczyciel wiary. Wygasza mnóstwo kaza, prowadzi dysputy teologiczne, jest autorem licznych dzie ("O Trójcy witej", "O Pastwie Boym", "Wyznania"), które uznane zostay za pery pimiennictwa chrzecijaskiego.

            Napisa równie Regu dla sióstr zakonnych, która stanowi podstaw ycia zakonnego dla wielu zakonów i zgromadze zakonnych, take dla Zgromadzenia Sióstr w. Jadwigi.

            Zmar 28 sierpnia 430 roku w Hipponie podczas oblenia miasta przez Wandalów. Jego wito obchodzimy w Kociele katolickim 28 sierpnia.

           "Po Pimie w. Regua w. Augustyna jako najwysza norma naszego ycia zakonnego stanowi ródo i lini wytyczn dla naszej duchowoci, gdy zrodzia si z ducha Dziejów Apostolskich. Dlatego wszystkie siostry powinny j zna, kocha i czerpa z niej sta zacht do osobistego denia do doskonaoci".

                                                                               (z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr w. Jadwigi)


Modlitwy za przyczyn w. Augustyna

  •             Panie Wszechmogcy, w Trójcy witej Jedyny Boe, Ty bye i bdziesz na wieki. Tobie polecam dzi i po wszystkie czasy dusz, ciao, zmysy, wszystkie moje myli, moje sowa i czyny, wiar i wytrwao w dobrych postanowieniach. Strze mnie w kadej godzinie  i w kadej chwili mojego ycia. Wysuchaj mnie, Trójco Przenajwitsza i ochro od wszelkiego za, szczególnie od kadej niewiernoci Tobie oraz od wszystkich widzialnych i niewidzialnych nieprzyjació. Bagam Ci o to przez przyczyn Najwitszej Maryi Panny, przez modlitwy witych patriarchów, wstawiennictwo apostoów, mstwo mczenników, czysto dziewic i zasugi wybranych. Amen. (w. Augustyn)
  •             Wielki Augustynie, nasz Ojcze i nauczycielu, znawco penych  wiata  Boych dróg i krtych cieek czowieka. Podziwiamy wspaniae rzeczy, które aska Boa uczynia w Tobie, by sta si gorliwym wiadkiem prawdy i dobra w subie braciom.

           Na pocztklu nowego tysiclecia, naznaczonego Cchrystusowym Krzyem, naucz nas odczytywa dzieje w wiatle Boej Opatrznoci, która je prowadzi ku ostatecznemu spotkaniu z Ojcem.Skieruj nas na drogi wiodce do pokoju, rozbudzajc w naszych sercach gorce umiowanie wartoci, na których moc pochodzc od Boga, mona zbudowa "miasto" na miar czowieka.

           Niech gboka nauka, któr czerpae z cigle ywych róde Pisma witego, badajc je cierpliwie i z zamiowaniem, owieci tych, których kusz zgubne mirae. Wypro dla nich odwag, by mogli wej na drog prowadzc do "czowieka wewntrznego", tam gdzie czeka Ten, który jako jedyny moe da pokój naszym niespokojnym sercom.

          Wydaje si, e wielu wspóczesnych ludzi stracio nadziej na to, e poród sprzecznych ideologii uda im si dotrze do przwdy, której przecie tak bardzo pragn w gbi swojego serca. Naucz ich nigdy nie rezygnowa z poszukiwa i zachowa przekonanie, e ich trud nagrodzi w kocu spotkanie, któe zapspokoi ich pragnienia, spotkanie z najwysz Prawd, ródem wszelkiej prawdy stworzonej.

         Roznie równie w nas, wity Augustynie, iskr arliwej mioci do Kocioa, który Ci wspiera i umacnia w trudach wieloletniego posugiwania. Spraw, abymy idc razem pod przewodnictwem naszych pasterzy, doszli do chway niebieskiej Ojczyzny, gdzie wraz ze wszystkimi witymi bdziemy mogli zjednoczy si w nowej pieni "Alleluja", której nie bdzie koca. Amen. (Jan Pawe II)

  •          Wszechmogcy Boe, odnów w swoim Kociele ducha, którym obdarzye witego Augustyna, biskupa, abymy napenieni tym samym duchem, pragnli i szukali Ciebie samego, który jeste ródem mdroci i Dawc mioci wiecznej. Amen.
  •           wity Augustynie, prosimy Ci, zechciej nam wyjedna mdro Bo, w wietle której coraz lepiej poznajemy nieskoczon doskonao Boga oraz nasz ndz i nico. Niech z kadym dniem pomnaa si w nas mio do Boga i ludzi. Niech Bóg, moc twojego wstawiennictwa, wzmocni nasz sab wol, bymy z cig czujnoci i samozaparciem Jego tylko szukali i Jemu si podobali, gdy „niespokojne jest serce czowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”. Amen.

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl