MainPage  
 
 
  

w. Micha Archanio

            Kult religijny w. Michaa istnieje nieprzerwanie od pocztku chrzecijastwa.Hebrajskie imi Mika'el znaczy Któ jak Bóg. Wedug tradycji chrzecijaskiej i ydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntowa si przeciwko Bogu i nakoni do buntu cz anioów, Micha mia wystpi jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem: "Któ jak Bóg!".

            U pisarzy katolickich uchodzi za ksicia anioów, archanioa, któremu Bóg powierza zadania wymagajce szczególnej siy. Wstawia si u Boga za ludmi, jest anioem stróem ludu chrzecijaskiego. Stoi u wezgowia umierajcych, którym nastpnie towarzyszy w drodze do wiecznoci. czy si z tym jego patronat nad kaplicami cmentarnymi. Artyci przedstawiaj go z wag do odmierzania dobrych uczynków. Za symbolem dobrych uczynków jest zoto i dlatego jest te patronem zotników i rytowników. Innym atrybutem Archanioa Michaa jest ognisty miecz. Najsawniejsz budowl wzniesion ku jego czci jest koció i klasztor na Mont Saint-Michel, miejsce pielgrzymkowe oraz Monte Gargano (Wochy).

           Micha jest Archanioem, którego przyzywamy w naszej walce przeciw zu. Pomaga odnale wewntrzne wiato. Historycznie jest obroc zarówno Izraela, jak i kocioa katolickiego. Jest patronem policjantów, onierzy i maych dzieci, a take pielgrzymów. Archanio Micha jest ognistym wojownikiem, Ksiciem Niebiaskiej Armii, która walczy w imi prawa i sprawiedliwoci. Daje wsparcie wszystkim, którzy znajduj si w ucisku. Micha jest te dawc cierpliwoci i szczcia. Jest kojarzony z elementem ognia, który symbolizuje spalanie rzeczy tymczasowych i przejciowych, dziki czemu tylko czyste wewntrzne wiato moe owietla nam drog. Jest nazywany yczliwym Anioem mierci, poniewa przynosi nam oswobodzenie i niemiertelno. Jest Anioem kocowego rachunku i wacym ludzkie dusze.

Modlitwy za przyczyn w. Michaa Archanioa:

             wity Michale Archaniele, Ksi i Wodzu zastpów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom, zagroonym przez moce ciemnoci. Zostalimy stworzeni na obraz Boga, odkupieni yciem, mierci i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest stalimy si wityni Ducha witego. Upro nam ask wiernoci, bymy tej godnoci w sobie strzegli, nawet w najciszych pokusach szataskich. W Tobie, wity Michale, Koció ma swego Stróa i Obroc. Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczliwoci. Bagaj Boga, Dawc pokoju, aby zniweczy moc szatana, siewcy zamtu i nie dozwoli mu trzyma ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzi Kocioowi. Obroco chway Najwyszego, zanie nasze proby do Boga i wyjednaj nam Jego miosierdzie. Amen. 

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl