MainPage  
 
 
  

w. Franciszek Salezy

            Biskup i doktor Kocioa, jego wspomnienie obchodzimy w kalendarzu liturgicznym 24 stycznia.

           Urodzi si 21 sierpnia 1567 r. na zamku Salezych w Sabaudii Ju w domu rodzinnym otrzyma staranne katolickie wychowanie. Studiowa na Sorbonie w Paryu i w Padwie, uzyskujc tytu doktora. Wbrew woli ojca opuci przyj wicenia kapaskie i gorliwie odda si duszpasterstwu. Odwiedza ubogich i chorych, dzieci uczy prawd wiary katolickiej. Po roku uda si  jako misjonarz do okrgu Chablais, by tam umacnia w wierze katolików i próbowa odzyska dla Chrystusa tych, którzy odeszli od wiary i przeszli na kalwinizm. Potem przez rok dziaa z wielkim powiceniem w Paryu.

          Po mierci biskupa Genewy, Graniera, powróci do Szwajcarii i zosta gow genewskiej diecezji. Z wielk arliwoci zabra si do wizytacji swych 450 parafii. Nazywano go rybakiem dusz. Niestrudzenie przemawia, udziela sakramentów witych, rozmawia z kapanami, nawizywa kontakty z wiernymi, wizytowa klasztory, wszystkich nawoywa do gbszego poznawania Pisma witego, do czytania ksiek, by nie da si zwie nowinkom reformatorów kalwiskich. Zreformowa kapitu katedraln. Wikszo z tego, co otrzymywa od osób bogatych, rozdawa potrzebujcym. W kontaktach z ludmi wyznawa zasad: „Wicej much si zapie na kropl miodu, anieli na ca beczk octu”.  Jemu zawdziczamy wspaniae dzieo, sawn „Filote”, czyli „Drog do ycia pobonego”, w której przekonywujco i zrozumiale tumaczy, e do doskonaoci mog doj take ludzie wieccy, e wito dostpna jest dla kadego bez wzgldu na pochodzenie.        

         „Nowe czasy wymagaj innego modelu witoci”, pisa. „Do nieba dochodzi si wieloma drogami. Kady inaczej chwali Boga”.

          Zmar nagle w Lyonie, 28 grudnia 1622 r. Jego Serce Wizytki pozostawiy w Lyonie, ciao zoono w Annecy, gdzie spoczywa do dzi. Ju w trzy lata po mierci Franciszek Salezy zosta ogoszony witym. Pius IX ogosi go doktorem Kocioa, za Pius XI patronem dziennikarzy i katolickiej prasy. Biografowie podaj, e by z natury wybuchowy i gwatowny, jednak wytrwa prac potrafi te wady wykorzeni, tak dalece, e jego dobro porównywano do dobroci Chrystusa. Znane jest jego powiedzenie, gdy pewien czowiek publicznie go znieway, uderzajc w twarz:

Choby mi wybi jedno oko, ja drugim bd na ciebie patrzy z mioci”.

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl