MainPage  
 
 
  

Dziaalno

Siostry w. Jadwigi realizuj swoje powoanie w Kociele przez:

  • modlitw i wiadectwo ycia powiconego Bogu;
  • chrzecijaskie wychowanie dzieci i modziey;
  • pielgnacj chorych;
  • pomoc Kocioowi w pracy duszpasterskiej;
  • otwarcie si na aktualne potrzeby Kocioa;

      W myl Konstytucji Zgromadzenia waciwym zadaniem Sióstr w. Jadwigi, zgodnie z wol Ojca Zaoyciela, jest „chrzecijaskie wychowywanie i nauczanie dzieci i modziey oparte na nauce Kocioa". Zgromadzenie ma si take opiekowa dziemi zahamowanymi w rozwoju i zaniedbanymi przez rodowisko. 

      Ponadto siostry pomagaj w duszpasterstwie, zwaszcza jako katechetki. Powicaj si te pielgnacji chorych, czynne s w domach opieki i w imi Jezusa su pomoc wszystkim potrzebujcym”

     Od pocztku istnienia Zzgromadzenia siostry troszcz si o ubogich, szczególnie o zaspakajanie ich podstawowych potrzeb, pomagaj kapanom w pracy duszpasterskiej przy parafii, wspomagaj prowadzenie domów rekolekcyjnych. Siostry pracuj take jako sekretarki w instytucjach kocielnych. W cichej, niepozornej pracy przy komputerze, wród pism i dokumentów, wspomagaj wysiki duszpasterskie kocioa lokalnego. Apostokami mioci miosiernej s równie siostry wykonujce nazaretaskie prace domowe w kuchni, w pralni, przy sprztaniu i w ogrodzie oraz siostry starsze dotknite chorob. Trudy tych prac i cierpienia choroby ofiarowane w intencjach Ojca witego i Kocioa s duchowym skarbcem wszelkich inicjatyw naszego Zgromadzenia.Przedszkola, prowadzone przez siostry, wspomagaj indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka w duchu wartoci chrzecijaskich. Realizuj cele i zadania okrelone w ustawie o systemie owiaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Pomagaj  rodzicom w  wychowywaniu i opiece nad dziemi, uczestnicz w trosce o bezpieczestwo, zdrowie i prawidowy rozwój dziecka. Placówki realizuj swoje zadania w cisej wspópracy z rodzicami dziecka, osobami indywidualnymi i instytucjami wieckimi, a take kocielnymi wspierajcymi dziaalno przedszkola Priorytetow rol w wychowaniu przedszkolaków posiada chrzecijaski system wychowania, oparty na Ewangelii i nauczaniu Kocioa. Wszystkie dzieci objte s katechizacj. Siostry ucz je modlitwy, poszanowania tradycji narodowych i rodzinnych. Dzieci wraz z rodzicami bior udzia we Mszach witych w kaplicy sióstr. Ucz si witowania niedzieli. Przeywaj okresy roku liturgicznego, biorc udzia w naboestwach okresowych. Uczestnicz w rekolekcjach dla przedszkolaków organizowanych w parafii. Czsto wpyw katolickiego wychowania dzieci przenosi si równie na ich rodziny.Specjalny Orodek Wychowawczy
im. ks. Leopolda Markiefki Zgromadzenia Sióstr w. Jadwigi w Katowicach - Bogucicach. Orodek jest placówk opieki cakowitej nad dziemi i modzie, dziaa na warunkach analogicznych jak domy dziecka.

       Gównym zadaniem Orodka jest przygotowanie wychowanków, w duchu zasad chrzecijaskich, w miar ich moliwoci do samodzielnego udziau w yciu spoecznym przejawiajcym si m.in. poprzez wypenienie roli obywatela, pracownika, czonka rodziny, wspótwórcy i odbiorcy kultury i innych. Wanym zadaniem organizacyjnym orodka jest troska o zapewnienie poczucia bezpieczestwa wychowanków przez tworzenie rodzinnej atmosfery. Caa organizacja Orodka suy temu celowi. Zgodnie ze swym charyzmatem, siostry katowickiej prowincji Zgromadzenia Sióstr witej Jadwigi zajmuj si prac opiekuczo-wychowawcz. Prowadz trzy domy pomocy spoecznej dla dzieci i modziey.

 Katechizacja
jest niezwykle istotnym i nieodzownym elementem ewangelizacji, gdy staje si ona miejscem spotkania wierzcego z Chrystusem i Jego Ewangeli. Koció w sposób szczególny zachca osoby zakonne do podejmowania pracy katechetycznej. Wzywa, aby uwzgldniajc charyzmat wasnego zgromadzenia, powicay temu dzieu maksimum zdolnoci i moliwoci. Praca katechetyczna zawsze odgrywaa bardzo wan rol w posudze sióstr Jadwianek. Bya rodkiem ewangelizacji ukierunkowanym na dzieci i modzie. Jego celem zawsze byo i jest doprowadzenie do zjednoczenia, gbokiej zayoci, komunii z Jezusem przez pogbienie wiary.Dziaalno opiekucza i pielgnacyjna:
Siostry pielgniarki zawsze wykazuj samarytask postaw wobec cierpicych. Pielgnujc ciao pacjenta staraj si jednoczenie kierowa ku Bogu serce i wol chorych. Tym trudnym zadaniom mog sprosta jedynie dziki cznoci z Chrystusem.

Do obowizków sióstr pielgniarek naley równie troska o przygotowanie chorych do przyjcia sakramentów witych. Konstytucje polecaj siostrom penicym dzieo miosierdzia, aby wszystkie posugi speniay sumiennie, wiernie, z pen i radosn odpowiedzialnoci, rzeczowo i najlepiej jak potrafi, by kieroway si mioci ku chorym, agodnoci i w cierpliwoci.Zakad Leczniczo – Opiekuczy
dla Kobiet w Katowicach – Zau W „Komentarzu do Konstytucji Zgromadzenia Sióstr witej Jadwigi” mona odnale zapis: „…w szpitalach, domach opieki lub domach prywatnych niech siostry bd dla chorych cierpliwe, agodne i pene oddania na wzór Chrystusa Pana” Celem zakadu, zgodnie ze Statutem, jest objcie caodobow opiek i leczeniem osób, które ze wzgldu na zy stan zdrowia i trudn sytuacj rodzinn nie mog przebywa w swoim rodowisku domowym. Pensjonariuszkami s osoby, które przebyy ostr faz leczenia szpitalnego i wymagaj dalszej staej opieki.Wiele placówek zakonnych powstao z myl o pomocy kapanom w pracy duszpasterskiej w parafii. Siostry pracuj do dzi jako organistki, zakrystianki, prowadz grupy Dzieci Maryi i schole dziecice. Wczaj si w przygotowanie uroczystoci parafialnych. Dbaj o dekoracj otarzy i o bielizn otarzow.

W domu prowincjalnym w Bogucicach i w domu w Bystrej Krakowskiej organizowane s w cigu roku szkolnego skupienia i spotkania modlitewne dla dziewczt, animatorek Dzieci Maryi i maturzystek. W okresie ferii zimowych i podczas wakacji dziewczta mog przey swoje rekolekcje. W ten sposób siostry towarzysz modym ludziom w odkrywaniu sensu ycia i powoania. Poprzez modlitewn refleksj, ale i czas rekreacji, modzie nabiera si do bycia wiadkiem Chrystusa w swoim rodowisku.

 

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl