MainPage  
 
 
  

Historia

             Zgromadzenie Sióstr w. Jadwigi zostao zaoone 14 czerwca 1859 r. we Wrocawiu przez ksidza Roberta Spiske za zgod Ojca witego Piusa IX. Ostateczne zatwierdzenie przez Stolic Apostolsk nastpio 12 stycznia 1931 r.

            Zgromadzenie rozwijao si w diecezji wrocawskiej, gdzie dziki napywowi kandydatek powstao w krótkim czasie 9 placówek. Jego zaoyciel ks. Robert Spiske, od najmodszych lat by zwizany z patronk lska w. Jadwig. Jej ycie, pene powicenia dla ludzi chorych i biednych, miao bez wtpienia wpyw na postaw yciow ksidza Roberta, zdecydowao take o wyborze patronki dla zaoonego Stowarzyszenia, którego celem byo wychowanie bezdomnych, opuszczonych dzieci, a take opieka nad ludmi chorymi i starymi. Obie te postaci: patronka - w. Jadwiga lska i zaoyciel zgromadzenia - ks. Robert Spiske, stanowi dla sióstr jadwianek niepodwaalny przykad heroizmu w praktykowaniu mioci Boga i bliniego, a szczególnie pomocy czowiekowi, który cierpi z powodu jakiejkolwiek ndzy materialnej czy moralnej.

             W latach 1875-1879 w czasie kulturkampfu prawie wszystkie placówki Zgromadzenia zostay zlikwidowane przez rzd pruski. Zaoyciel przeniós Zgromadzenie na ziemi czesk do Niezamylic w diecezji oomunieckiej. W roku 1889 cz sióstr z Niezamylic wrócia do Wrocawia. Siostry odzyskay utracone placówki. Siostry czeskiego pochodzenia zostay w Niezamylicach, gdzie utworzono w 1921 roku prowincj czesk. W roku 1928 utworzono prowincj dusk, a w roku 1947 prowincj austriack i w roku 1948 prowincj niemieck.

             W roku 1886 pi sióstr z Niezamylic przybyo do Katowic - Bogucic. Objy one opiek dzieci znajdujce si w Sierocicu im. ks. Leopolda Markiefki i day pocztek nowej prowincji katowickiej, która zostaa erygowana 3 lipca 1924 roku.

          W okresie midzywojennym prowincja katowicka prowadzia szko podstawow, 4 zakady wychowawcze, 9 przedszkoli, dom starców. Siostry podjy równie prac w diecezjalnym domu rekolekcyjnym, w dwóch poradniach dla matki i dziecka oraz w kuchni mlecznej, a w 7 placówkach opiekoway si chorymi w terenie.

            Po zakoczeniu wojny z duym nakadem si i ofiar wznowiono prac w odzyskanych placówkach. W roku 1950 Prowincja Katowicka liczya 19 placówek. Dalszy jej rozwój zahamowa na pewien czas okres stalinowski, kiedy to w 1954 r. wysiedlono siostry z Diecezji Opolskiej. W latach szedziesitych kolejno likwidowano wszystkie przedszkola, a domy dziecka przeksztacono na zakady wychowawcze dla dzieci upoledzonych umysowo.

            Obecnie katowicka prowincja liczy 160 sióstr pracujcych w 20 domach zakonnych.

                                           -----------------------------------------------

             Pitnacie lat temu, a dokadniej w maju 1993 roku, trzy siostry w. Jadwigi rozpoczy posug na Biaorusi. Opatrzno wybraa dla nich niedue miasteczko Suck, pooone 100 km na poudnie od stolicy kraju – Miska.  Jest to miejscowo wspominana w kronikach od ponad 600 lat, z bogatymi tradycjami religijnymi. By czas, gdy wznosiy si tu wiee szeciu katolickich kocioów, dziaao prne Kolegium Jezuickie. Tu te wyrabiano synne pasy suckie, suce szlachcie do przepasania kontusza. Niestety, czasy dawnej wietnoci miny – ostatni katolick kapliczk, stojc na cmentarzu spalono w latach 70 minionego wieku. Wadze dooyy stara, by wykorzeni wiar z ludzkich serc. Ale cakowicie im si to nie udao – u wielu pozostaa wiara, skrywana gboko w sercu.

Po przyjedzie siostry zamieszkay w wynajmowanym pokoiku, bo innej moliwoci, niestety, nie byo. Nie byo te kocioa, wierni gromadzili si na Liturgi, w mieszkaniu Ojca Franciszkanina. Siostry rozpoczy naucza najprostszych modlitw i pieni. Kadej niedzieli uczestniczyy w Mszach w., odprawianych w piciu okolicznych miejscowociach: Sucku, Soligorsku, Starobiniu, Lubaniu, Starych Drogach. Tak  rozpocza si cierpliwa, powolna ewangelizacja dzieci, modziey, a przede wszystkim dorosych. Równoczenie podejmowano prace charytatywne, trway te przygotowania do budowy kocioów.

Czy tak jest a do teraz?   Nie, wiele si zmienio – Teraz nikt ju na ulicy nie pyta sióstr: „Kim jestecie?” lub: „Kto wam umar, e nosicie czarn sukienk?” S za to pytania   na przykad o godziny Liturgii. W Sucku, Soligorsku i Lubaniu wierni modl si w piknych kocioach, coraz wicej sakramentalnych maestw przyprowadza swoje dzieci na katechez, stale powiksza si grono pomocników w pracy charytatywnej. To cieszy.  Najbardziej jednak cieszy fakt, e wród sióstr jest ju sze po profesji (w tym pi po wieczystej) i jedna siostra nowicjuszka. Siostry pracuj obecnie na trzech placówkach - w Sucku, Asipowiczach i Krupkach.

 

 

wiadectwo siostry nowicjuszki:

Jestem w klasztorze trzy i pó roku.

Pierwszy raz weszam w ciany kocioa - w moim rodzinnym miecie Sucku na Biaorusi - majc 17 lat. To bya Wielkanoc. Koleanka miaa piewa psalm i powiedziaam, e przyjd posucha. Po tej Mszy w. co si w moim yciu zmienio.

Miny dwa miesice, odwayam si pój tam znowu, a stopniowo zaczam przychodzi coraz czciej. Poznaam siostry Jadwianki, pracujce w naszej parafii. Uczestniczyam te we Mszy w., podczas której trzy siostry skaday pierwsze luby zakonne. Do dzi pamitam napis w Kociele: „W rce Twoje, Panie, oddaj moje serce”.   Nie mogam zrozumie: dlaczego? Jaki w tym sens? Po roku przysza odpowied na te pytania i sama poczuam powoanie do ycia zakonnego. Dugo walczyam, staraam si zaguszy gos Boga. On zwyciy.

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl