MainPage  
 
 
  

Formacja

Do zgromadzenia przyjmujemy dziewczta po skoczonej szkole ponad gimnazjalnej do 30 roku ycia. Kandydatura trwa przynajmniej 6 tygodni. To pierwsze zapoznanie si kandydatki ze wspólnot i zgromadzeniem, oraz czas poznawania wasnego powoania.

POSTULAT

Postulantki uzupeniaj wiedz religijn pomagaj siostrom w rónych pracach, a take poznaj histori zgromadzenia Postulat trwa przynajmniej jeden rok i jest to czas poznawania charyzmatu i zada zgromadzenia oraz ycia wspólnotowego.

NOWICJAT

Trwa 2 lata. Czas ten powicony jest pogbianiu ycia modlitwy, wiedzy religijnej i ycia we wspólnocie Koczy si on zoeniem pierwszych lubów zakonnych: czystoci, ubóstwa i posuszestwa na rok. Siostra nowicjuszka w czasie obóczyn otrzymuje nowe imi zakonne.

JUNIORAT

Jest to czas dalszej formacji zakonnej, pogbiania wizi z Jezusem i poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych. Po 5 latach od zoenia pierwszych lubów siostry skadaj luby wieczyste. Zewntrznym znakiem zalubin z Chrystusem jest obrczka na rce siostry.Siostra, zalubiona na zawsze Chrystusowi, kroczy na codzie drogami, które wyznacza Jego aska.

Ks. Robert Spiske – Zaoyciel naszego Zgromadzenia mówi do sióstr skadajcych profesj:

Bóg was od wieków wyznaczy, bo wiecie przecie, [...] e wasze powoanie nie od was, lecz od Boga pochodzi. [...] Ju przed stworzeniem nieba i ziemi, przed powstaniem czasu Bóg was zauway i oddzieli was w swoich planach sporód wielkiej rzeszy ludzi, przygotowa wam mieszkanie w ukryciu swojej palcej mioci

Echa tych sów rozbrzmiewaj zawsze gdy siostry lubuj Bogu ycie wedug rad ewangelicznych.“Winnimy wdziczno Bogu za to, e wiedzie nas drog powoania ku Niebu” - powtarzaj siostry. ycie zakonne ma sens jedynie, gdy jest odpowiedzi – z mioci – na gos Powoujcego. “Mio – có za sowo w tym pozbawionym mioci wiecie; w czasach, w których co prawda czasami uywa si tego okrelenia, ma si je co rusz na jzyku, na ustach, nigdy jednak w sercu. W czasach penych wani, zazdroci, nieyczliwoci, w czasach, które szczyc si posiadaniem wielorakiej wiedzy, ale nie maj pojcia o cnocie, która przyblia niebo do ziemi, a ziemi do nieba”. Te sowa Ojca Zaoyciela wypowiedziane przed laty s nadal aktualne.

Zgodnie z wol zaoyciela Zgromadzenia ks.Roberta Spiske duchowo sióstr w. Jadwigi opiera si na lubowaniu rad ewangelicznych: czystoci, ubóstwa i posuszestwa, przez które siostry oddaj si cakowicie Bogu i subie potrzebujcym.

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl