MainPage  
 
 
  

Duchowo

           Duchowo sióstr witej Jadwigi ksztatuje si na podstawie charyzmatu Ojca Zaoyciela – ks. Roberta Spiske, Reguy w. Augustyna i Konstytucji Zgromadzenia. Przez konsekracj zakonn (czyli lubowanie rad ewangelicznych: czystoci, ubóstwa i posuszestwa) oraz ycie wedug Reguy w. Augustyna, siostry odpowiadaj na wezwanie Boe, by y dla Boga i Jego dziea, a przez to gorliwie oddawa si subie potrzebujcym. W myl Konstytucji ycie religijne ksztatowane jest w duchu Matki Jezusa Chrystusa, która w swym pokornym oddaniu jest przykadem suby.

         Gówn myl Reguy w. Augustyna jest mio - fundament i idea ycia. W Konstytucji Zgromadzenia czytamy, e ycie wspólne w jadwiaskich wspólnotach, powinno ksztatowa si na wzór pierwotnego Kocioa, gdzie wierni stanowili jedno serce i jedn dusz w Bogu (Dz 4, 32).

          Siostry swym yciem wiadcz o Kociele jako wspólnocie Chrystusa i wierzcych - na wzór Trójcy witej. Aby urzeczywistnienie tego ideau byo moliwe, konieczne jest gbokie ycie wewntrzne, ugruntowane na asce sakramentalnej oraz modlitwie wspólnotowej i indywidualnej. Uwraliwienie na dziaanie Ducha witego, dopomaga siostrom w mioci siostrzanej realizowa charyzmat Zgromadzenia, którym jest chrzecijaskie wychowanie dzieci i modziey oraz ofiarna suba wszdzie tam, gdzie wzywa Chrystus obecny w blinich.

          Gówn patronk Zgromadzenia jest, obok Niepokalanej Bogarodzicy Maryi, wita Jadwiga, ksina lska. Jadwianki staraj si naladowa swoj Patronk w bezkompromisowym przyjmowaniu i penieniu woli Boej, w gotowoci pacenia kadej ceny za wzrost mioci Boga, w umiowaniu Najwitszego Sakramentu, chtnym Pisma witego, w praktykowaniu modlitwy i ascezy, w deniu do pokoju.  w. Jadwiga, która suya wszystkim potrzebujcym, zwaszcza biednym, chorym, ubogim i winiom, jako patronka Zgromadzenia stanowi wspaniay wzór do naladowania dla wszystkich sióstr. Siostry w. Jadwigi codziennie uciekaj si pod jej opiek, starajc si tak jak ona suy wszystkim w ofiarnej mioci.

             Aby we wspólnocie zakonnej  mona byo ksztatowa prawdziw jedno z Bogiem i ludmi, potrzebne jest gbokie ycie modlitwy. Wspaniaym wzorem modlitwy jest Ojciec Zaoyciel – ks. Robert Spiske. By on czowiekiem „wielkiej modlitwy”. W komentarzu do Konstytucji czytamy: "Aaby praca charytatywna moga by siostrom drog da zjednoczenia z Bogiem, musi si ona zespoli z yciem modlitwy sta si nieustann modlitw. W ten sposób prace nasze uwicamy przez nadanie im dobrej intencji, a trudy ofiarujemy dla dobra Kocioa".

             

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl