MainPage  
 
 
  

Przetargi - aktualne

Dobudowa dźwigu osobowego

UWAGA:

Wszelką korespondencję z Zamawiającym, prośby o wyjaśnienia SIWZ należy składać na:
adres: zol@katowice.opoka.org.pl
osoba uprawniona do kontaktu wskazana jest w treści SIWZ - rozdział XI.

 

Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Katowicach-Załężu wraz z rozbudową o wiatrołap, pomieszczenia magazynowe.

Numer ogłoszenia: 236168 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi, Prowincja Katowicka , Ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 25 80 700, faks 32 20 39 026.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zgromadzenie Sióstr.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Katowicach-Załężu wraz z rozbudową o wiatrołap, pomieszczenia magazynowe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Katowicach-Załężu wraz z rozbudową o wiatrołap, pomieszczenia magazynowe.2.Charakterystyka budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi zlokalizowany jest przy ulicy Gliwickiej 70 w Katowicach. Jest to budynek wolno stojący, posiadający cztery kondygnacje nadziemne i podpiwniczone. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, kryty stropodachem płaskim i ocieplony styropianem. Wewnętrzna klatka żelbetowa. Część będąca przedmiotem rozbudowy będzie oddylatowana od części istniejącej i wykonana w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty, stropy i podciągi żelbetowe monolityczne. Nad rozbudowywaną częścią budynku wykonany będzie stropodach płaski odwrócony, nad wiatrołapem w postaci płyt warstwowych. Budynek posiada windę, która nie jest przystosowana do transportu łóżkowego. 3.Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa obiektu w kierunku południowym mająca na celu usprawnienie komunikacji pacjentów między kondygnacjami a terenem zewnętrznym. W rozbudowywanej części zlokalizowana zostanie winda szpitalna obsługująca trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Na kondygnacji podziemnej oraz na parterze zlokalizowane będą pomieszczenia magazynowe. Na poziomie terenu znajdzie się nowo projektowane wejście do budynku wraz z wiatrołapem. Dodatkowo, poprzez zewnętrzne zadaszone schody, zaprojektowano dodatkowe wejście do pomieszczenia magazynowego na kondygnacji podziemnej.Dane charakterystyczne części projektowanej (do rozbudowy):a.Powierzchnia użytkowa części rozbudowywanej: 66,42m2 b.powierzchnia całkowita części rozbudowywanej: 125,07 c.kubatura części rozbudowywanej: 503,32m2 4.Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: a. Roboty rozbiórkowe (m.in. rozbiórkę pochylni prowadzącej do piwnicy, wraz z zadaszeniami i ścianami, skucie części płyt balkonowych w miejscu projektowanej rozbudowy wraz z rozbiórką zadaszenia balkonu, demontaż okna i drzwi balkonowych w ścianie szczytowej od strony południowej),b.Roboty ziemne,c.Roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne (konstrukcje betonowe i żelbetowe fundamentów, ścian i stropów i schodów, murowanie ścian, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdźwiękowe, roboty dachowe, posadzki piwnicy, parteru, pietra I i II, tarasów - podkłady betonowe i w-wy wyrównawcze, izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe, posadzki płytkowe, stolarka drzwiowa) d. Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne (tynki, malowanie, elewacje, balustrady)e.Rozbudowę wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznych,f.Dostawę i montaż dźwigu osobowego szpitalnego dostosowanego do przewozu łóżka szpitalnego (udźwig 1600kg, ilość przystanków i dojść:5 - piwnice, przyziemie, parter, I piętro, II piętro, wymiary kabiny: szerokość 1,5m, głębokość 2,30m)g.Dostawę i montaż wiatrołapu h.Roboty nawierzchniowe zewnętrzne - nawierzchnie brukowe dróg, chodników, dojść.5.Szczegółowy zakres robót podano w załącznikach do SIWZ:a. Przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ b.Projekt budowlany pełnobranżowy: Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o dźwig osobowy, wiatrołap, pomieszczenia magazynowe załącznik nr 8 do SIWZ.c. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ.W przypadku określenia elementów przedmiotu zamówienia w projekcie budowlano wykonawczym, STWiOR, przedmiarach robót przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów równoważnych.Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem równoważności rozumie inny materiał lub urządzenie, pochodzące od innego producenta niż wskazany w załącznikach nr 1; 8; 9 do SIWZ, pod warunkiem, że służy do tego samego celu, posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe co produkt oryginalny. Ponadto równoważność oznacza materiał nie gorszy gatunkowo niż określony w załącznikach nr 1; 8; 9 do SIWZ. Wskazanie znaku towarowego lub pochodzenia nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykładowy, jako określenie standardów i parametrów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.14-6, 45.45.30.00-7, 54.44.30.00-4, 45.31.31.00-5, 45.23.00.00-6, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 30.07.2014r. do godz. 10.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy załącznik nr 5 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy PZP) Zamawiający wymaga złożenia następującego dokumentu:a.Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 30.07.2014r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za odpowiednie doświadczenie uznane zostanie potwierdzone wykonanie co najmniej: 2-ch robót budowlanych polegających na budowie (dobudowie) szybów windowych żelbetowych wraz z dostawą i montażem urządzenia dźwigowego osobowego o wartości minimum 400.000 zł brutto każda robota budowlana, z podaniem ich rodzaju, wartości zakresu dotyczącego budowy i dostawy dźwigu osobowego, daty i miejsca wykonania (wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono ogłoszenie o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.Dowodami, o których mowa wyżej są inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. b.Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wymagane jest załączenie do oferty odpowiednio załącznika nr 3a do SIWZ - Oświadczenie innego podmiotu.W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy PZP) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy załącznik nr 5 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: a.Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 4 do SIWZ). Warunek minimalny: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadająca prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Wymagane jest załączenie do oferty odpowiednio załącznika 4a do SIWZ. b.Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa wyżej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów pisemnego zobowiązania (zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). Wymagane jest załączenie do oferty odpowiednio załącznika 4b do SIWZ Oświadczenie innego podmiotu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy załącznik nr 5 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne oświadczenia i dokumenty, których przedłożenia w ofercie żąda Zamawiający: a.wypełniony Formularz ofertowy, zawierający tabelaryczne obliczenie ceny oferty załącznik nr 2 do SIWZ. b.Pełnomocnictwo w przypadku jego ustanowienia (w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej jego kopii) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu lub pisemnego oświadczenia pod następującymi warunkami:I. zmiana terminu realizacji zamówienia z następujących przyczyn:działania siły wyższej, przy czym siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania konieczności wykonania prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową; wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów; pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy; II. Pozostałe zmiany:a. zmniejszenie zakresu zamówienia,b. zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB lub w ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie. Zmiana wymaga zastosowania materiałów, urządzeń i sprzętu posiadających co najmniej te same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, postęp technologiczny, zwiększenie bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny;c.zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;d.zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych,e.zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych. Jeżeli zmiana podatku będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,f.zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;g.zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;h.zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; i. zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. j.zmniejszenie zakresu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jadwizanki.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Katowicach Załężu ul. Gliwicka 78, 40-854 Katowice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Katowicach - Załężu ul. Gliwicka 78, 40-854 Katowice, parter pokój nr 1 lub przesyłką pocztową..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ Przedmiar robót
Zał. nr 9 do SIWZ STWiORB
Załączniki  nr 2,3,3a,4,4a,4b,5,6,6a,7 do siwz
Załącznik nr 8 - strona tytułowa
Dokumentacja projektowa - architektoniczna
Dokumnetacja projektowa - instalacje elektryczne
Dokumentacja projektowa - instalacje sanitarne 
Dokumnetacja projektowa - konstrukcje 

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j