MainPage  
 
 
  

Przetargi - archiwum

Wynik przetargu

Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi, Prowincja Katowicka
z siedzibą przy ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice


Katowice, dnia 17.06.2014 r.

Znak postępowania: 1/2014
Pismo nr 1.3.2014

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm) Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Prowincja Katowicka, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowedotyczące realizacji zadania: Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o dźwig osobowy, wiatrołap, pomieszczenia magazynowe.

I. W postępowaniu złożone zostały oferty następujących w Wykonawców, Nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców:

  1. Oferta nr 1 Wykonawcy: REWITAL-SERWIS” Sp. z o.o. 40-389 Katowice ul. K. Woźniaka 7 z ceną brutto wynoszącą: 848 051,14 zł brutto (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 14/100).
  2. Oferta nr 2 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Export-Import „KOZBUD” Kazimierz Kozula 41-605 Świętochłowice ul. Hanki Sawickiej 1/7 z ceną brutto wynoszącą: 758 741,55 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 55/100).

II. Oferty spełniające wymagania zawarte w SIWZ, otrzymały punktację jak niżej:

  1. Oferta nr 1 Wykonawcy: REWITAL-SERWIS” Sp. z o.o. 40-389 Katowice ul. K.Woźniaka 7
    Liczba pkt w kryterium Cena 100% wynosi: 89,47 pkt

  2. Oferta nr 2 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Export-Import „KOZBUD” Kazimierz Kozula  41-605 Świętochłowice ul. Hanki Sawickiej 1/7
    Liczba pkt w kryterium Cena 100% wynosi: 100,00pkt.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu , wybrano ofertę niżej wymienionego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Export-Import „KOZBUD” Kazimierz Kozula  41-605 Świętochłowice ul. Hanki Sawickiej 1/7 (oferta nr 2)

z ceną brutto wynoszącą: 758 741,55 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 55/100).

Wybrana oferta, spełnia wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w w/w postępowaniu.

Plik do pobrania:
Wynik postępowania przetargowego - pismo nr 1.3.2014

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j