MainPage  
 
 
  

Przetargi - archiwum

Wynik przetargu

Zgromadzenie Sióstr witej Jadwigi, Prowincja Katowicka
z siedzib przy ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice


Katowice, dnia 17.06.2014 r.

Znak postpowania: 1/2014
Pismo nr 1.3.2014

WYNIK POSTPOWANIA PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówie publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z pón. zm) Zgromadzenie Sióstr witej Jadwigi Prowincja Katowicka, jako Zamawiajcy w niniejszym postpowaniu informuje, i zostao rozstrzygnite postpowanie przetargowedotyczce realizacji zadania: Rozbudowa budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego o dwig osobowy, wiatroap, pomieszczenia magazynowe.

I. W postpowaniu zoone zostay oferty nastpujcych w Wykonawców, Nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców:

  1. Oferta nr 1 Wykonawcy: REWITAL-SERWIS” Sp. z o.o. 40-389 Katowice ul. K. Woniaka 7 z cen brutto wynoszc: 848 051,14 z brutto (sownie: osiemset czterdzieci osiem tysicy pidziesit jeden zotych 14/100).
  2. Oferta nr 2 Wykonawcy: Przedsibiorstwo Wielobranowe Export-Import „KOZBUD” Kazimierz Kozula 41-605 witochowice ul. Hanki Sawickiej 1/7 z cen brutto wynoszc: 758 741,55 z brutto (sownie: siedemset pidziesit osiem tysicy siedemset czterdzieci jeden zotych 55/100).

II. Oferty speniajce wymagania zawarte w SIWZ, otrzymay punktacj jak niej:

  1. Oferta nr 1 Wykonawcy: REWITAL-SERWIS” Sp. z o.o. 40-389 Katowice ul. K.Woniaka 7
    Liczba pkt w kryterium Cena 100% wynosi: 89,47 pkt

  2. Oferta nr 2 Wykonawcy: Przedsibiorstwo Wielobranowe Export-Import „KOZBUD” Kazimierz Kozula  41-605 witochowice ul. Hanki Sawickiej 1/7
    Liczba pkt w kryterium Cena 100% wynosi: 100,00pkt.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiajcy informuje, i w toku badania i oceny ofert zoonych w przedmiotowym postpowaniu , wybrano ofert niej wymienionego Wykonawcy:

Przedsibiorstwo Wielobranowe Export-Import „KOZBUD” Kazimierz Kozula  41-605 witochowice ul. Hanki Sawickiej 1/7 (oferta nr 2)

z cen brutto wynoszc: 758 741,55 z brutto (sownie: siedemset pidziesit osiem tysicy siedemset czterdzieci jeden zotych 55/100).

Wybrana oferta, spenia wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera najnisz cen sporód ofert zoonych w w/w postpowaniu.

Plik do pobrania:
Wynik postpowania przetargowego - pismo nr 1.3.2014

Dzikujemy za udzia w postpowaniu i zoenie ofert.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl