MainPage  
 
 
  

Przetargi - aktualne

Dobudowa dwigu osobowego

UWAGA:

Wszelk korespondencj z Zamawiajcym, proby o wyjanienia SIWZ naley skada na:
adres: zol@katowice.opoka.org.pl
osoba uprawniona do kontaktu wskazana jest w treci SIWZ - rozdzia XI.

 

Dobudowa dwigu osobowego do budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego w Katowicach-Zau wraz z rozbudow o wiatroap, pomieszczenia magazynowe.

Numer ogoszenia: 236168 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zgromadzenie Sióstr witej Jadwigi, Prowincja Katowicka , Ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice, woj. lskie, tel. 32 25 80 700, faks 32 20 39 026.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Inny: Zgromadzenie Sióstr.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego: Dobudowa dwigu osobowego do budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego w Katowicach-Zau wraz z rozbudow o wiatroap, pomieszczenia magazynowe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dobudowa dwigu osobowego do budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego w Katowicach-Zau wraz z rozbudow o wiatroap, pomieszczenia magazynowe.2.Charakterystyka budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego.Zakad Opiekuczo-Leczniczy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr w. Jadwigi zlokalizowany jest przy ulicy Gliwickiej 70 w Katowicach. Jest to budynek wolno stojcy, posiadajcy cztery kondygnacje nadziemne i podpiwniczone. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, kryty stropodachem paskim i ocieplony styropianem. Wewntrzna klatka elbetowa. Cz bdca przedmiotem rozbudowy bdzie oddylatowana od czci istniejcej i wykonana w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty, stropy i podcigi elbetowe monolityczne. Nad rozbudowywan czci budynku wykonany bdzie stropodach paski odwrócony, nad wiatroapem w postaci pyt warstwowych. Budynek posiada wind, która nie jest przystosowana do transportu ókowego. 3.Rozbudowa budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego.W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa obiektu w kierunku poudniowym majca na celu usprawnienie komunikacji pacjentów midzy kondygnacjami a terenem zewntrznym. W rozbudowywanej czci zlokalizowana zostanie winda szpitalna obsugujca trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Na kondygnacji podziemnej oraz na parterze zlokalizowane bd pomieszczenia magazynowe. Na poziomie terenu znajdzie si nowo projektowane wejcie do budynku wraz z wiatroapem. Dodatkowo, poprzez zewntrzne zadaszone schody, zaprojektowano dodatkowe wejcie do pomieszczenia magazynowego na kondygnacji podziemnej.Dane charakterystyczne czci projektowanej (do rozbudowy):a.Powierzchnia uytkowa czci rozbudowywanej: 66,42m2 b.powierzchnia cakowita czci rozbudowywanej: 125,07 c.kubatura czci rozbudowywanej: 503,32m2 4.Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: a. Roboty rozbiórkowe (m.in. rozbiórk pochylni prowadzcej do piwnicy, wraz z zadaszeniami i cianami, skucie czci pyt balkonowych w miejscu projektowanej rozbudowy wraz z rozbiórk zadaszenia balkonu, demonta okna i drzwi balkonowych w cianie szczytowej od strony poudniowej),b.Roboty ziemne,c.Roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne (konstrukcje betonowe i elbetowe fundamentów, cian i stropów i schodów, murowanie cian, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdwikowe, roboty dachowe, posadzki piwnicy, parteru, pietra I i II, tarasów - podkady betonowe i w-wy wyrównawcze, izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdwikowe, posadzki pytkowe, stolarka drzwiowa) d. Roboty wykoczeniowe wewntrzne i zewntrzne (tynki, malowanie, elewacje, balustrady)e.Rozbudow wewntrznych instalacji c.o. i elektrycznych,f.Dostaw i monta dwigu osobowego szpitalnego dostosowanego do przewozu óka szpitalnego (udwig 1600kg, ilo przystanków i doj:5 - piwnice, przyziemie, parter, I pitro, II pitro, wymiary kabiny: szeroko 1,5m, gboko 2,30m)g.Dostaw i monta wiatroapu h.Roboty nawierzchniowe zewntrzne - nawierzchnie brukowe dróg, chodników, doj.5.Szczegóowy zakres robót podano w zacznikach do SIWZ:a. Przedmiar robót - zacznik nr 1 do SIWZ b.Projekt budowlany penobranowy: Rozbudowa budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego o dwig osobowy, wiatroap, pomieszczenia magazynowe zacznik nr 8 do SIWZ.c. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zacznik nr 9 do SIWZ.W przypadku okrelenia elementów przedmiotu zamówienia w projekcie budowlano wykonawczym, STWiOR, przedmiarach robót przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie materiaów, urzdze i systemów równowanych.Zamawiajcy wyjania, i pod pojciem równowanoci rozumie inny materia lub urzdzenie, pochodzce od innego producenta ni wskazany w zacznikach nr 1; 8; 9 do SIWZ, pod warunkiem, e suy do tego samego celu, posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakociowe, funkcjonalne oraz uytkowe co produkt oryginalny. Ponadto równowano oznacza materia nie gorszy gatunkowo ni okrelony w zacznikach nr 1; 8; 9 do SIWZ. Wskazanie znaku towarowego lub pochodzenia nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykadowy, jako okrelenie standardów i parametrów. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.Zamawiajcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Warto zamówienia nie przekracza kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówie Publicznych..

II.1.5) przewiduje si udzielenie zamówie uzupeniajcych:

 • Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówie uzupeniajcych
 • Zamawiajcy przewiduje moliwoci dokonania zamówie uzupeniajcych na zasadach okrelonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówie Publicznych. Zamówienia te bd dotyczy przedmiotu zamówienia okrelonego w niniejszej SIWZ i polega bd na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówie.

II.1.6) Wspólny Sownik Zamówie (CPV): 45.42.11.14-6, 45.45.30.00-7, 54.44.30.00-4, 45.31.31.00-5, 45.23.00.00-6, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 14.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziau w postpowaniu jest wniesienie wadium w wysokoci: 20.000,00 z (sownie: dwadziecia tysicy zotych 00/100) w terminie do dnia 30.07.2014r. do godz. 10.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zamawiajcy nie stawia szczegóowego opisu warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spenienie warunku poprzez zoenie owiadczenia o spenieniu wymaga okrelonych w art. 22 ust. 1 Ustawy zacznik nr 5 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • 1.W celu potwierdzenia, e Wykonawca spenia warunek dotyczcy posiadania wiedzy i dowiadczenia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy PZP) Zamawiajcy wymaga zoenia nastpujcego dokumentu:a.Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbdnym do wykazania speniania warunku wiedzy i dowiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upywem terminu skadania ofert tj. przed dniem 30.07.2014r, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy - w tym okresie. Za odpowiednie dowiadczenie uznane zostanie potwierdzone wykonanie co najmniej: 2-ch robót budowlanych polegajcych na budowie (dobudowie) szybów windowych elbetowych wraz z dostaw i montaem urzdzenia dwigowego osobowego o wartoci minimum 400.000 z brutto kada robota budowlana, z podaniem ich rodzaju, wartoci zakresu dotyczcego budowy i dostawy dwigu osobowego, daty i miejsca wykonania (wzór stanowi zacznik Nr 3 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowizany jest doczy dowody potwierdzajce, czy roboty te zostay wykonane w sposób naleyty oraz wskazujcych, czy zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone. Równowarto w zotych zada rozliczanych w walutach obcych zostanie okrelona wedug redniego kursu zotego w stosunku do walut obcych ogoszonego przez NBP obowizujcego w dniu, w którym zamieszczono ogoszenie o niniejszym postpowaniu w Biuletynie Zamówie Publicznych.Dowodami, o których mowa wyej s inne dokumenty - jeeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska powiadczenia, o którym mowa w rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by skadane. b.Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, i bdzie dysponowa zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wymagane jest zaczenie do oferty odpowiednio zacznika nr 3a do SIWZ - Owiadczenie innego podmiotu.W przypadku podmiotów wystpujcych wspólnie warunek dotyczcy posiadania wiedzy i dowiadczenia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy PZP) Wykonawcy mog spenia cznie.
 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zamawiajcy nie stawia szczegóowego opisu warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spenienie warunku poprzez zoenie owiadczenia o spenieniu wymaga okrelonych w art. 22 ust. 1 Ustawy zacznik nr 5 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • 2.W celu potwierdzenia, e Wykonawca spenia warunek dotyczcy dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiajcy wymaga zoenia nastpujcych dokumentów: a.Wykazu osób, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (zacznik Nr 4 do SIWZ). Warunek minimalny: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoci konstrukcyjno - budowlanej, posiadajca prawo penienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajca prawo penienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Zamawiajcy da zaczenia do oferty owiadczenia, e osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia. Wymagane jest zaczenie do oferty odpowiednio zacznika 4a do SIWZ. b.Jeeli wykonawca wykazujc spenianie warunku, o którym mowa wyej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, które to podmioty bd bray udzia w realizacji zamówienia, Zamawiajcy da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów pisemnego zobowizania (zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). Wymagane jest zaczenie do oferty odpowiednio zacznika 4b do SIWZ Owiadczenie innego podmiotu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zamawiajcy nie stawia szczegóowego opisu warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spenienie warunku poprzez zoenie owiadczenia o spenieniu wymaga okrelonych w art. 22 ust. 1 Ustawy zacznik nr 5 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKÓW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz owiadczenia o spenianiu warunków udziau w postpowaniu naley przedoy:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania oraz z zaczeniem dowodów dotyczcych najwaniejszych robót, okrelajcych, czy roboty te zostay wykonane w sposób naleyty oraz wskazujcych, czy zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone;
 • wykaz osób, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • owiadczenie, e osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

 • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo skadania ofert;
 • aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo skadania ofert;
 • aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo skadania ofert;
 • wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunków udziau w postpowaniu na zasoby innych podmiotów, które bd bray udzia w realizacji czci zamówienia, przedkada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo skadania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo skadania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczce przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej

 • lista podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne owiadczenia i dokumenty, których przedoenia w ofercie da Zamawiajcy: a.wypeniony Formularz ofertowy, zawierajcy tabelaryczne obliczenie ceny oferty zacznik nr 2 do SIWZ. b.Penomocnictwo w przypadku jego ustanowienia (w formie oryginau lub notarialnie potwierdzonej jego kopii) musi znajdowa si w ofercie wspólnej wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunków zmian

1.Zamawiajcy przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, moliwo dokonania zmiany umowy w formie aneksu lub pisemnego owiadczenia pod nastpujcymi warunkami:I. zmiana terminu realizacji zamówienia z nastpujcych przyczyn:dziaania siy wyszej, przy czym sia wysza oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrol stron niniejszej umowy, wystpujce po podpisaniu umowy, a powodujce niemoliwo wywizania si z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okolicznoci niezalene od Zamawiajcego, w tym takie, których Zamawiajcy przy zachowaniu naleytej starannoci nie by w stanie unikn lub przewidzie, wystpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemoliwiajcych prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologi ich wykonywania koniecznoci wykonania prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujcych konieczno wstrzymania robót objtych niniejsz umow; wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypaów; pisemnego uzgodnienia pomidzy Stronami dotyczcego skróceniu terminu zakoczenia realizacji umowy; II. Pozostae zmiany:a. zmniejszenie zakresu zamówienia,b. zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiaów budowlanych, sprztu, urzdze, gdy wykorzystanie materiaów budowlanych, sprztu i urzdze wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB lub w ofercie stanie si niemoliwe bd podyktowane bdzie usprawnieniem procesu budowy, postpem technologicznym, zwikszeniem bezpieczestwa na budowie. Zmiana wymaga zastosowania materiaów, urzdze i sprztu posiadajcych co najmniej te same parametry jakociowe i cechy uytkowe, jak te, które stanowiy podstaw wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia powodujca usprawnienie procesu budowy, postp technologiczny, zwikszenie bezpieczestwa na budowie pod warunkiem nie zwikszania ceny;c.zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona moliwo wprowadzenia rozwiza zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;d.zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiaów, jeeli nowe rozwizania bd korzystne dla zamawiajcego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakociowych,e.zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych. Jeeli zmiana podatku bdzie powodowa zmian kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, Zamawiajcy dopuszcza moliwo zmiany wynagrodzenia o kwot równ rónicy w kwocie podatku zapaconego przez Wykonawc,f.zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;g.zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgoszenia i po akceptacji przez Zamawiajcego;h.zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; i. zmiana formy zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. j.zmniejszenie zakresu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie czci zakresu realizacji umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona byo przewidzie w chwili jej zawarcia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostpna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jadwizanki.com
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mona uzyska pod adresem: Budynek Zakadu Opiekuczo-Leczniczego w Katowicach Zau ul. Gliwicka 78, 40-854 Katowice..

IV.4.4) Termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty naley skada w budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego w Katowicach - Zau ul. Gliwicka 78, 40-854 Katowice, parter pokój nr 1 lub przesyk pocztow..

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

SIWZ
Za. nr 1 do SIWZ Przedmiar robót
Za. nr 9 do SIWZ STWiORB
Zaczniki  nr 2,3,3a,4,4a,4b,5,6,6a,7 do siwz
Zacznik nr 8 - strona tytuowa
Dokumentacja projektowa - architektoniczna
Dokumnetacja projektowa - instalacje elektryczne
Dokumentacja projektowa - instalacje sanitarne 
Dokumnetacja projektowa - konstrukcje 

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl