MainPage  
 
 
  

Przetargi - aktualne

Wynik przetargu

Zgromadzenie Sióstr witej Jadwigi, Prowincja Katowicka
z siedzib przy ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice 


 Katowice, dnia 01.08.2014r.

Znak postpowania: 2/2014

Pismo nr 2.1.2014 

WYNIK  POSTPOWANIA  PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówie publicznych     (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z pón. zm ) Zgromadzenie Sióstr witej Jadwigi Prowincja Katowicka, jako Zamawiajcy w niniejszym postpowaniu informuje, i zostao rozstrzygnite postpowanie przetargowe dotyczce realizacji zadania: Dobudowa dwigu osobowego do budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego w Katowicach-Zau wraz z rozbudow o wiatroap, pomieszczenia magazynowe.

I. W postpowaniu zoone zostay oferty nastpujcych Wykonawców, Nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców:

  1. Oferta nr 1 Wykonawcy: REWITAL-SERWIS” Sp. z o.o. 40-389 Katowice, ul. K. Woniaka 7 z cen brutto wynoszc: 858 819,03 z brutto (sownie: osiemset pidziesit osiem tysicy osiemset dziewitnacie zotych 03/100).
     
  2. Oferta nr 2 Wykonawcy: Usugi Budawlano - Handlowe Firma „RENOBUD” Jacek Seredyski 43-230 Goczakowice, ul. w. Anny 7 z cen brutto wynoszc: 699 626,47 z brutto (sownie: szeset dziewidziesit dziewi tysicy szeset dwadziecia sze zotych 47/100).

II. Oferty speniajce wymagania zawarte w SIWZ, otrzymay punktacj jak niej:

1. Oferta nr 1 Wykonawcy: REWITAL-SERWIS” Sp. z o.o. 40-389 Katowice, ul. K. Woniaka 7

Liczba pkt w kryterium Cena 100% wynosi: 81,46 pkt

2. Oferta nr 2 Wykonawcy: Usugi Budawlano – Handlowe „RENOBUD” Jacek Seredyski 43-230 Goczakowice ul. w. Anny 7

Liczba pkt w kryterium Cena 100% wynosi: 100,00pkt.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiajcy informuje, i w toku badania i oceny ofert zoonych w przedmiotowym postpowaniu , wybrano ofert niej wymienionego Wykonawcy:

Usugi Budawlano - Handlowe „RENOBUD” Jacek Seredyski 43-230 Goczakowice ul. w. Anny 7 (oferta nr 2) z cen brutto wynoszc: 699 626,47 z brutto (sownie: szeset dziewidziesit dziewi tysicy szeset dwadziecia sze zotych 47/100).                          

Wybrana oferta, spenia wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera najnisz cen sporód ofert zoonych w w/w postpowaniu.

Plik do pobrania:
Wynik postpowania przetargowego - pismo nr 2.1.2014

Dzikujemy za udzia w postpowaniu i zoenie ofert.

 

Dyrektor Zakadu Opiekuczo-Leczniczego prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr witej Jadwigi w Katowicach
Grayna Skutela

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl